Integritetspolicy

Funktionshälsans integritetspolicy för behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 2020-09-08
Personuppgiftsansvarig Funktionshälsan ENO AB Org.nr. 559256-8165, Vasagatan 16, 784 33 Borlänge, är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som vi samlar in. Ändamål med registrering och behandling av personuppgifter är att Du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till Funktionshälsan ENO AB. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning och vi vidtar löpande åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Funktionshälsan ENO AB behandlar personuppgifter när du:
• Köper tjänster från Funktionshälsan ENO AB
• anmäler dig till en kurs eller seminarium
• kontaktar oss i andra ärenden via t.ex. post, mejl eller sociala medier"
Ändamål med registrering av personuppgift:
• För att kunna hantera beställning av tjänster - Krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi kan tvingas neka dig köpet.
• För att kunna fullgöra Funktionshälsan ENO AB rättsliga förpliktelser - nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav.
• För att kunna hantera kundserviceärenden - Kommunikation och besvarande av eventuella frågor via telefon eller digitala kanaler t.ex. sociala medier för att kunna fullgöra avtal med den registrerade eller rättslig förpliktelse.
• För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och system - Anpassning av tjänster för att förenkla och bli mer användarvänliga att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder. Uppgifterna behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.
• För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget - Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Skydd och förbättring av vår IT- miljö mot angrepp och intrång. "Känsliga personuppgifter"
Funktionshälsan ENO AB registrerar en del känsliga personuppgifter som vi upplyser om vid fortsatt kontakt.
Våra mail är krypterade vilket ger en hög säkerhet. Däremot rekommenderar vi inte att man som kund skickar känsliga personuppgifter på mailen utan att vi helst tar det per telefon. Om man som kund ändå väljer att skicka sådana uppgifter så är det på eget ansvar.
De personuppgifter vi behandlar är:
• Namn
• Personnummer (vid beställning av tjänst för att kunna skriva patientjournal)
• Adressuppgifter
• Telefonnummer
• Mejladress
Samtycke vid behandling av personuppgifter:
I enlighet med personuppgiftslagen/GDPR registrerar vi inga uppgifter utan ditt samtycke, men för att vi ska kunna leverera våra tjänster (skriva patientjournal) krävs ändå ditt samtycke. Genom att du köper en tjänst, registrerar dig för kurs, samt skickar mejl eller post till Funktionshälsan ENO AB, godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.
Vi delar inte personuppgifter med något personuppgiftsbiträden, med några få undantag:
- Betallösningar
- faktura skickas vanligtvis genom banken via mejl eller per post. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för vår räkning i enlighet med våra instruktioner och de har inte rätt att använda uppgifterna till andra ändamål än vad som avtalats i instruktionerna.Genom avtal förbinder de sig att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och vidta vissa tekniska- och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
Dina rättigheter som registrerad:
-Rätt till registerutdrag: Du har rätt att till ett självkostnadspris få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Funktionshälsan ENO AB i ett maskinläsbart format. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om registerutdrag kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
-Rätt till ändring: Du kan också begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.
-Rätt till radering: Du kan när som helst begära radering av dina personuppgifter som vi behandlar per mejl eller post. Vi kan även på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har även rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsförings-ändamål. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan exempelvis vara bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftningen.
-Sparande av personuppgifter: Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra Funktionshälsan ENO AB verksamhet sparas under en tid om 12 månader efter den senast kontakten.
Hur använder vi cookies
Vi använder cookies (kakor) på vår hemsida. (Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta möjliggör bl.a. att dina personliga inställningar behålls och hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida. I inställningar på webbläsaren på din dator kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator. Funktionshälsan ENO AB använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:
• antal besök
• vilka sidor som besöks
• vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån
• vilka sökord som använts
• vilka sökmotorer som använts
Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig!
Integritetsskyddsmyndigheten - Datainspektionen:
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Om du anser att Funktionshälsan ENO AB hanterar dina personuppgifter i strid mot gällande lagstiftning eller om Du är missnöjd med vår behandling har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Ändringar i Funktionshälsan ENO AB policy:
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår hemsida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av" "personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, lägger vi ut information på funktionshalsan.se
Hur kontaktar du Funktionshälsan ENO AB?
Funktionshälsan ENO AB tar integritetsfrågor och dataskydd på stort allvar. Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över internet. Inga IT-system är helt skyddade för intrång. Funktionshälsan ENO AB vidtar fortlöpande de säkerhetsåtgärder som vi bedömer krävs för att skydda personuppgifternas konfidentialitet, tillgänglighet och riktighet.
Vid frågor tar du direkt kontakt med: Kattis Eriksson 073-838 10 38, mail: kattis@funktionshalsan.se eller går till kontaktsidan och använder gällande kontaktformulär.