Villkor

Genom att gå in på den här webbplatsen som finns på Zenler.com samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats är skyddad av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

Specifika villkor vid köp av hälsotjänster av Funktionshälsan ENO AB (nedan benämnt bara Funktionshälsan)
  Vänligen läs igenom. Genom att använda Funktionshälsans tjänster så godkänner jag nedan:
- Jag är medveten om att information jag lämnar om mitt hälsotillstånd till Funktionshälsan är sanningsenlig.
-Råd om kost, näringstillskott och andra livsstilsåtgärder från mottagande yrkesutövare ej ersätter läkemedel eller annan behandling från läkare eller annan vårdgivare.  
-Livsstilsförändringar och att arbeta förebyggande med hälsoåtgärder som till exempel kost, träning, sömn och stressvanor för att uppnå önskade resultat är en process som i många fall kan ta lång tid beroende på dina förutsättningar, ambitioner och mål och att det inte finns några garanterade resultat när du genomför ett köp av och nyttjar någon av Funktionshälsans tjänster.  
-Köpt tjänst kan behöva förlängas och / eller kompletteras med fler köp för att Kunden skall nå fram till sina målsättningar.  
-Jag som kund själv måste göra aktiva insatser och förändra hela eller delar av min livsstil baserat på erhållen rådgivning från Funktionshälsan för att uppnå önskade resultat.  
-Jag som kund måste för att uppnå önskade resultat kan behöva genomföra de medicinska tester som jag blivit rekommenderad.  
-Jag som kund måste alltid per omgående skall söka legitimerad vårdgivare för mitt medicinska tillstånd när det behövs och att Funktionshälsan aldrig ställer några medicinska diagnoser och att Funktionshälsan inte ger några behandlingar av sjukdomar.
-Funktionshälsan aldrig ger några rekommendationer om läkemedel, dopningspreparat eller medicinsk behandling.  
-Jag som kund är själv ansvarig för de val som görs för att arbeta med hälsa, träning och livsstil i förebyggande syfte.  
-Den rådgivning som jag får när tjänster från Funktionshälsan nyttjas är endast att betrakta som vägledande och Kunden accepterar och är införstådd med att det är ett eget val att följa dessa råd eller inte.  
-När jag blir osäker på rådgivning som erhållits från Funktionshälsan, omgående skall höra av mig per e-post till kattis@funktionshalsan.se alternativt telefon 072-2400505 för att få ett klargörande.

Tillstånd ges endast att använda materialet på företagets webbplats för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • a) modifiera eller kopiera materialet. b) använda materialet för alla kommersiella ändamål eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell). c) försöka dekompilera eller omvandla all programvara som finns på företagets webbplats. d) ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättigheter från materialet. e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av företaget när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller när licensen har avslutats måste du förstöra allt kopierat / nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

Observera

Materialet på företagets webbplats tillhandahålls "som det är". Företaget lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och hävdar härmed och negerar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar inte företaget eller gör några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska företaget eller dess leverantörer vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på företagets webbplats, även om företaget eller ett företags auktoriserat ombud har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Revisions and Errata

Materialet som visas på företagets webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Företaget kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. Företaget förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

Företaget har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att företaget godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

Företaget kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig lag

Varje anspråk som hänför sig till företagets webbplats ska regleras av lagarna i Sverige utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Som instruktör, intygar du, garanterar och förbund att: Inget skickat innehåll ska kränka eller tillämpa någon tredje parts immateriella rättigheter. Men om instruktören använder HEVC-komprimering, är det instruktörens ansvar att betala royalties till MPEG-LA, ägaren av HEVC-patent som är lämpligt.

Integritetspolicy

Läs mer om Integritetspolicy  here.

Cookie Policy

Läs mer om  Cookie Policy here.

Copyright @ Funktionshalsan ENO AB. All rights reserved

Funktionshalsan ENO AB - Powered By Zenler